• Title: 楊強維市辭行
  • Date: Wednesday, August 20, 2008
  • Synopsis: 即將離任退休返回中國的中國駐溫哥華總領事楊強,昨日專程前往溫哥華島向維市僑界辭行。圖為(由左至右)黎寶光副總領事
  • Article Text:
  • Article Text: 即將離任退休返回中國的中國駐溫哥華總領事楊強,昨日專程前往溫哥華島向維市僑界辭行。圖為(由左至右)黎寶光副總領事、華僑聯誼會主席黃幸逢、楊強總領事、中華會館主席黃杰、陳日彪領事、開平會館主席何南興合攝。 (圖/文﹕本報駐維多利亞特派員吳紫雲)